תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקדם את השתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה וכן את קידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. החוק קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 • מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.  
 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה. 
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים.  

לאחר פרסום התכנית השנתית יש לשלוח את הקישור לדף באתר בו פורסמה התכנית (בפורמט נגיש, קובץ סרוק אינו נגיש!) למייל הייעודי של הנציבות: Taasukanet@justice.gov.il

יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנת 2023, לציין האם אוישו בפועל ובמידה ולא אוישו לפרט מדוע.

 • על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2024). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים משנת 2023.
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
 • על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
  • העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
 • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
 • פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
 • לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
 • מרכזי "תעסוקה שווה" של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2024

 • פרטים מנהליים

 • שם הארגון: תיכון הראל – מבשרת ציון
 • מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 140
 • מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  7

קרן טמיר-צאליק תפקיד בארגון (אם בנוסף על תפקיד): מזכירה פדגוגית

כתובת מייל: mazharel2018@gmail.com  טלפון: 025333466

יש לעדכן את הפרטים גם בקישור הנ"ל לטובת עדכון ברשומות בדבר מינוי ממונה כמחויב בחוק

 • סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנת 2023

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנת 2023 לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 • ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! – במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המשרות המיועדות שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם זאת כחלק מפרסום התכנית באתר. 

יעד ביצוע
מספר המשרות הייעודיות (רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית) שתוכנן לאייש בשנת 2023, בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת:  1 מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנת 2023: 0

כמה מתוכן משרות ייעודיות רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית? 0

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0

התייחסות מילולית לייעוד משרות

(יש לפרט לגבי משרות ייעודיות: אם לא פורסמו – מדוע לא פורסמו? אם פורסמו ולא אוישו – מדוע לא אוישו?)

מדובר בבי"ס תיכון – המשרות שמתפרסמות מותאמות 

 • משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
  (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: תיכון הראל הינו מוסד לימודי והמשרות הנדרשות בכל שנה הן עפ"י מקצועיות והתמחות של בעל/ת התפקיד. גיוס העובדים נערך כחצי שנה קודם לכניסת העובד/ת לתפקיד ע"י הנהלת ביה"ס בהתאם לצרכים לקראת שנה"ל הבאה. כמו בכל שנה, גם בשנה זו נגביר את המאמצים לגיוס עובד/ת עם מוגבלויות המתאים לצרכים ולדרישות המקצועיות בביה"ס, בתיכון. 

העסקת עובדים עם מוגבלויות נמצא בסדר העדיפויות יחד עם העסקת עובדים – מורים טובים למערך ביה"ס. 

 • קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון 

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנת 2023 (עם או ללא העדפה מתקנת):   לא ידוע – איוש תפקידים בתיכון נעשה קודם לפי צרכי המערכת והתאמת בעלי המקצוע בתחום ההוראה ובניסיון והתאמה לתפקיד. בתיכון לכל עובד/ת יש שוויון הזדמנויות בהתאם לתפקידו, והתאמתו לתפקיד הנדרש.  

 • ככלל, האם קיים תיעוד מסודר של הנימוקים לבחירה/אי בחירה של המועמדים במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  לא – 

שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.

 • פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:
משרד החינוך
 • התאמות שניתנו למועמד או לעובד (יש להימנע מציון פרטים מזהים):

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצא בזה)

עיקר העבודה בתיכון זאת למידה פרונטלית, עבודה עם בני נוער במהלך רצוף בתיכון – במידה ויש צורך בהתאמות לעובדים ואף לתלמידים אנחנו מבצעים התאמות כפי הנדרש:

* עבודה בכיתות בקומה הראשונה (ללא צורך לעלות מדרגות)

* התאמה בטיולים במידת הצורך                                                                                                        

 • פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית: 

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצא בזה)

* העלאת מודעות בקרב העובדים וחברות ההנהלה 

* ניסיון להביא הרצאות מתאימות לסגל העובדים

* קשר ישיר עם תעסוקה שווה, והבנה שתיכון הראל זה מוסד חינוכי עם המורכבויות של מוסד חינוכי.

 • פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל.

* תיכון הראל הינו מוסד חינוכי ועיקר העובדים בו הם עובדי הוראה. גיוס העובדים נעשה ע"י ההנהלה בהתאם לצרכים לשנה"ל הבאה ולדרישות המקצועיות תוך מתן תשומת לב והתחשבות רבה בעובדים עם מוגבלויות אשר בעלי התאמה למסגרת התיכון. גיוס העובדים נעשה במהלך השנה ותחילת העבודה עם תחילת שנה"ל ב-1/9. 

* העלאת המודעות של צוות הגיוס ולגיוס אנשים עם מוגבלויות והעדפה מתקנת – תואמת את הצרכים המקצועיים ועפ"י התקן.

* שיפור: הגברת המודעות בקרב עובדי התיכון והעלאת מספר עובדים עם מוגבלות בתיכון בעלי מקצוע.

 • תכנית שנתית מפורטת לשנת 2024 

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) – ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות ולציין זאת במסגרת התוכנית השנתית.

(לקראת ייעוד משרות, מוצע  להתייעץ עם "תעסוקה שווה" לגבי אופי המשרה והיצע מועמדים)

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם בשנת 2024: לא ידוע, באמצע שנה"ל ידעו את התכנית השנתית לשנה"ל תשפ"ה

מספר המשרות הייעודיות (רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: לא ידוע, בהתאם לצורך

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %_____

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

באמצע/לקראת שנה"ל הבאה נערכים בהתאם לפי כמות אנשי ההוראה.

(2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. 

נא פרטו את הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות לוועדות המכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצא בזה).

ההנהלה אחראית על גיוס עובדים וקידום עובדים בהתאם לצרכים המקצועיים ומשרות שמתפנות – יש מודעות גבוהה בנושא ורצון לגייס/לקדם עובדים עם מוגבלויות בעלי מקצועות מתאימים.

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  "תעסוקה שווה".

משרד החינוך
תעסוקה שווה
פרסום משרות ייעודיות לעובדי הוראה

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי על ידי מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד) 

 1. ליווי מקצועי ע"י תעסוקה שווה
 2. הכנת הרצאה לעובדי התיכון בנושא זכויות עובדים עם מוגבלויות.
 • ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך:________________________________

חתימת מנכ"ל/יושב ראש/ראש הרשות:

שם מלא: _________________________  תפקיד:_____________________________________

חתימה: _________________________

 • גופי סיוע

מרכזי "תעסוקה שווה", של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה:
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.
טלפון:  1700-50-76-76 (3968*) | אתר אינטרנט: https://taasukashava.org.il

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.

טלפון: *6763  |  מייל:  pniotnez@justice.gov.il  | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

לרשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

עבודה נגישה:

באתר ניתן לפרסם משרות ולקבל מידע על כלים וגופים המסייעים בהעסקת עובדים עם מוגבלות. 

טלפון: 2612* | אתר אינטרנט:  avodanegisha.labor.gov.il

נספח – סעיף 9ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

9ג. (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

(ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

(ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

(1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

(2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

(3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

(4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

(ד)  שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה ופרטיה.

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל