תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקדם את השתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה וכן את קידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. החוק קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 • מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים.

לאחר פרסום התכנית השנתית יש לשלוח את הקישור לדף באתר בו פורסמה התכנית למייל הייעודי של הנציבות: Taasukanet@justice.gov.il.

יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנה החולפת, לציין האם אוישו בפועל ובמידה ולא אוישו לפרט מדוע.

 • על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2022). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2021).
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
 • על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
  • העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
  • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
  • פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
 • לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס’ 9ג לחוק (ראו נספח).
 • מרכזי “תעסוקה שווה” של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכניתהשנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד’ להלן.
 • להרחבה, ניתן לעיין בחוברת המידע – העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי וכן באתר הנציבות.

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2022

א.    פרטים מנהליים

(1)   שם הארגון: תיכון הראל

(2)   מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2020 (כפי שפורסם באתר הנציבות): נמוכה

(3)   מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 135

(4)   מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  7

(5)   פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:

שם מלא: קרן טמיר-צאליק          תפקיד: מזכירה פדגוגית וממונה על העסקת עובדים עם מוגבלויות

כתובת מייל: mazharel2018@gmail.com  טלפון: 02-5333466

ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

(1)   ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! – במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעד ביצוע
 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):  1

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 3

כמה מתוכן משרות ייעודיות?   1

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 1

(2)   משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: לא היה מקרה של העדפה מתקנת

(3)   קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:  1 – תיכון הראל הינו מוסד לימודים והמשרות הן עפ”י מקצועיות והתמחות של בעלי התפקיד.

(4)   האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן/לא –  התפקיד בתוך הארגון לא הצריך מכרז, המועמד/ת נמצא ראוי ומתאים לתפקיד הנ”ל.

(5)   פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

תעסוקה שווה  
      שתי”ל  
   
   
 • תכנית שנתית מפורטת לשנת 2022

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) – ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב- 2022: 3

מספר המשרות הייעודיות (למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 1

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %33.33

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

משרת מתרגל/ת בתיכון הראל – עבודה בבקרים עם תלמידי תיכון בכיתות מב”ר ול”ב הניגשים לבגרויות, עזרה בלימודים ובתרגול בכיתה ופרטני (לפי הצורך), מיועד לאנשים שאוהבים חינוך, למידה.

(2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות לוועדות המכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ”ב).

*פרסום משרות במידה ויפתחו תקנים

* הדרכה לצוות העובדים

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  “תעסוקה שווה”.

תעסוקה שווה  
שתי”ל  
עבודה נגישה  
אגף שיקום של ביטוח לאומי  

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי ע”י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

* המשך קשר וליווי ע”י תעסוקה שווה

* המשך השתתפות הממונה בהרצאות וקורסים שיפתחו בעתיד מתאם משרד  העבודה והרווחה

* הבאת הרצאה לצוות העובדים

* פרסום משרות (במידה ויהיו) בגופים הרלוונטיים

 • ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך: 26/10/21

להורדת תכנית העבודה השנתית לחצו כאן

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים מכל השכבות אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים.
0
תיכון הראל