• ברוכים הבאים
  • טופס הרשמה
  • פרטים נוספים
  • הצהרת בריאות
  • אישור יציאה
  • תשלומי הורים
  • הצהרה
  • סיום

  אנו מברכים אתכם על החלטתכם לרשום את בנכם/בתכם לתיכון הראל.


  אני החתום/ה מטה מבקש/ת לרשום את בני/בתי לבית-ספר התיכון "הראל", מבשרת ציון, לשנת הלימודים תשפ"ב.

  אני מפקיד/ה בידכם את התעודות של בני/בתי כנדרש על ידכם.

  אני מאשר העברת כל מידע רלוונטי מחטיבת הביניים ובכך ולוותר על זכות הסודיות

  על מנת לסייע לתהליך קליטתו של בני/בתי בתיכון הראל.

  אני מצהיר/ה כי הובא לידיעתי שההחלטה הסופית בנוגע לקבלה לביה"ס תיקבע ע"י הנהלת ביה"ס.

  אני מסכים/ה שהנהלת ביה"ס תיקבע סופית את שיבוץ בני/בתי לכתה/קבוצה/מגמה/מסלול בהם ילמד/תלמד בני/בתי על פי הכישורים וההישגים.  X חתימת ההורים למטה

  לתשומת לבכם!
  על מנת לסיים את תהליך ההרשמה בהצלחה, עליכם לוודא מראש שיש ברשותכם עותק סרוק כל המסמכים הבאים:
  (ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים לא תתאפשר שליחת טופס ההרשמה)
  במידה וההורים גרושים, יש לצרף צילום ת.ז. עם אישור של ההורה הנוסף לרישום בתיכון הראל

  1. 2 תעודות של כיתה ח' (עם הערת מחנך).
  2. תעודת כיתה ט' (עם הערת מחנך).
  3. תמונת פספורט של התלמיד/ה.
  4. אישור ארנונה ממועצה מקומית מבשרת ציון / הר אדר.
  5. במידה ואינכם מתגוררים בישוב או בהר אדר – צירוף הסכמה מהמועצה על רישום בתיכון.
  6. במידה וקיים אבחון - יש לצרף צילום של האיבחון.
  7. צילום ת.ז. כולל ספח פתוח.
  8. אישורים רפואיים - במידה וקיימות הגבלות רפואיות כלשהן.
  9. טופס הרשאה לחיוב חשבון מלא. יש להוריד את הטופס הרשאה לחיוב חשבון, להדפיסו, ולסרוק אותו לאחר המילוי.  יש למלא את הטופס בצורה מקוונת, עם פרטים מלאים ונכונים, יש להקיד מס' ת.ז. כולל ספרת ביקורת.
  יש לצרף 2 תמונות פספורט של התלמיד/ה.
  יש לצרף צילום ת.ז. + ספח.
  במידה ויהיו שינויים (כתובת מגורים, טלפון, מקום עבודה וכו') נבקשכם לעדכן אותנו מבעוד מועד.
  (הקפידו על רישום ת.ד.)

  בית ספר קודם

  פרטי התלמיד

  מין שם פרטי שם משפחה תעודת זהות

  חזר/ה מהארץ מס' שנים בחו''ל תאריך חזרה מחו''ל תאריך עליה תאריך לידה ארץ לידה

  כתובת

  טל. נייד של התלמיד טלפון בבית מיקוד ת.ד. מס בית רחוב יישוב
  דואר אלקטרוני של התלמיד

  מגבלות רפואיות המונעות מהתלמיד פעילות כל שהיא בבית הספר  הורים

  הורה 1 הורה 2
  תעודת זהות תעודת זהות
  שם פרטי שם פרטי
  מצב משפחתי מצב משפחתי
  תאריך לידה תאריך לידה
  ארץ לידה ארץ לידה
  משלח יד משלח יד
  מס' שנות לימוד מס' שנות לימוד
  מקום עבודה מקום עבודה
  טלפון בעבודה טלפון בעבודה
  טלפון נייד טלפון נייד
  דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני

  אחים (מתגוררים בבית)

  שם לומד/עובד תעודת זהות כולל ס.ב. תאריך לידה

  פרטים נוספים

  1. האם לתלמיד יש אבחון פסיכודידקטי/דידקטי?

  במידה וקיים אבחון:
  א. יש לצרף כאן צילום של האבחון
  ב. יש למלא את הטופס הבא (טופס 17):

  טופס 17


  אישור הורים לדיון בוועדות התאמה – טופס ויתור סודיות


  לכבוד הורי התלמיד/ה ____________________

  לצורך דיון בוועדות התאמה ( בית ספריות ומחוזיות) נדרש אישורכם להעברת מידע לוועדות אלה.
  המידע הנדרש להגשת הבקשה כולל אבחונים וחוות דעת הצוות החינוכי.
  לפיכך אתם מתבקשים לאשר את הסכמתכם על גבי טופס זה להעברת המידע הנדרש.
  ללא חתימתכם לא יתאפשר דיון בבקשה להתאמות.
  עם קבלת התשובה מוועדת ההתאמה היא תועבר אליכם.

  שם מנהל בית הספר ____________________ תאריך __________________
  ויתור על סודיות


  אני מאשר/ת לבית הספר להעביר את האבחון הדידקטי / הפסיכולוגי על בני/בתי

  ואת החומר רלוונטי הקשור לתפקוד של בני / ביתי לוועדות ההתאמה.  *יש לצרף אבחון אם יש  תאריך:
  X חתימת ההורים למטה

  2. האם התלמיד:

  א. עולה חדש
  במידה וכן, נבקש לציין תאריך עליה
  ב. תושב חוזר
  במידה וכן, נבקש לציין תאריכי שהייה בחו"ל

  3. טופס ויתור סודיות:

  טופס ויתור סודיות


  הורים יקרים!

  לקראת המעבר לתיכון, רצ"ב טופס ויתור סודיות, על מנת לאפשר לנו להעביר לתיכון מידע, שיאפשר לקליטה טובה יותר של ילדכם.


  אנו, הורי התלמיד:

  מספר ת.ז.:

  מכיתה:  לצוות חטיבת היובל להעביר מידע על בננו/בתנו ל-תיכון הראל לצורך המעבר לתיכון.
  ליועצת השכבה להעביר מידע ליועצת החטיבה לצורך קליטת בננו/בתנו בתיכון.
  ליועצת החטיבה להעביר את האבחונים של בננו/בתנו ליועצת התיכון.

  תאריך:
  X חתימת ההורים למטה

  4. מסמכים נדרשים:

  2 תעודות של כיתה ח' (עם הערת מחנך)

  תעודת כיתה ט' (עם הערת מחנך)
  צילום ת.ז.
  ספח (פתוח)
  תמונת פספורט של התלמיד/ה


  X חתימת ההורים למטה

  הצהרה על מצב בריאות התלמיד

  הנני מצהיר/ה בזאת כי:

  1. לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת בית-הספר ומטעמו
      יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילויות הנדרשות במסגרת בית הספר ומטעמו, כדלקמן:
  בשיעור חינוך גופני
  בטיולים
  בפעילויות אחרות (יש לפרט של''ח, גדנ''ע, שחיה)

  תיאור המגבלה:

  מגבלה בריאותית כרונית:

  מצורף אישור רפואי שניתן ע"י: לתקופה:

  רגישות לתרופות מסוימות:


  2. אני מתחייב להודיע לצוות הבריאות בבית הספר על כל שינוי ו/או מגבלה במצב הבריאותי של בני/בתי, במשך שנת הלימודים.

  נא לסמן את האופציה המתאימה


  3. שם, כתובת ומספר טלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית:


  4. אני מאשר/ת מתן מידע למורים המופקדים על הנושאים הקשורים למגבלה הרפואית של בני/בתי.

  נא לסמן את האופציה המתאימה  X חתימת ההורים למטה

  אישור יציאה מביה''ס בשעורים חופשיים

  אנו מבקשים לאפשר לתלמידינו לצאת את שטח בית הספר בהפסקות ו/או בזמן שעורי חלון, לשם כך דרושה הסכמתכם.

  האחריות לתלמיד בזמן שהותו מחוץ לשטח בית-הספר היא על הוריו:

  על התלמיד מוטלת האחריות להתנהגות הולמת מחוץ לבית-הספר.

  על התלמיד להגיע בזמן חזרה לביה''ס ולהימנע מאיחור לשיעור.

  רק אם התלמידים ימלאו תנאים אלה, נמשיך להרשות את יציאתם מתחום ביה''ס.

  אנו מקווים שתלמידינו יצדיקו את האמון שניתן בהם.


  הרינו את יציאתו/ה של בננו/בתנו משטח ביה''ס בזמן שעורי חלון ונוטלים על עצמנו בזמן זה את האחריות למעשיו ולביטחונו.  X חתימת ההורים למטה


  תשלומי הורים

  לאחר שיובאו לידיעתנו במעמד הרישום עיקרי מדיניות ביה''ס ופעולותיו, מצהירים כדלקמן:

  אנו מתחייבים לשלם לביה''ס את אגרת השירותים וכל תשלום אחר, כפי שיקבעו ע''י ועדת החינוך של הכנסת ולאחר אישור ועד הורים. הובא לידיעתנו כי ביה''ס מקיים פעילויות ייחודיות שונות וכן תל''ן בהתאם למדיניותו החינוכית, תשלומים אלו מקובלים עלינו ואנו מסכימים להשתתף במימונם בכפוף ובהתאם להחלטות ועד ההורים שיובאו לידיעתנו.

  ידוע לנו ומקובל עלינו כי:

  • לתלמיד אשר מסיבה כל שהיא לא השתתף בפעילות סל תרבות, טיול או אירועים – לא יוחזר כסף עבור ביטול ההשתתפות.
  • הוראת הקבע תופעל רק אם התלמיד התקבל לבי''ס ותהא בתוקף כל שנות לימודיו.
  • החתימה על הוראת הקבע אינה מהווה אישור או ערובה לקבלת התלמיד לביה''ס, רק הודעת ביה''ס על קבלתו היא הקובעת.
  • בחלק ממגמות הלימוד חלה חובת סיורים/השתתפות בפעילויות שונות כחלק מהכנת התלמידים לבחינות הבגרות. מפרט התשלומים עבור המגמות ישלח בנפרד. ניתן יהיה לצפות בפירוט במעמד ההרשמה.
  • תלמידי חוץ חייבים באגרת לימודי חוץ בסך 860 ₪ – עפ''י חוזר מנכ''ל משה''ח וזאת בנוסף לתשלומים האמורים. (הסכום מתעדכן עפ''י חוזר מנכ''ל) ותוספת של 1500 ₪ לביה''ס בהתאם להחלטת הועד המנהל של תיכון הראל.
  • התשלומים הנוספים, יבוצעו לאחר הודעה מראש של ביה''ס.


  הריני את האמור לעיל

  X חתימת ההורים למטה


  נא לצרף טופס הרשאה לחיוב חשבון, כשהוא מלא כנדרש:

  (במידה וטרם עשיתם זאת, ניתן להוריד את הטופס כאן, להדפיסו, ולסרוק אותו כשהוא מלא כנדרש)

  אישור תשלום מקדמה וגבייה נוספת עבור מגמות


  1. אני מאשר/ת לביה''ס לגבות מהוראת הקבע שעליה אני חתום/ה סכום של 300 ₪ בחודש יולי 2021. סכום זה ישמש כמקדמה לאגרת תשלומי הורים לשנה''ל תשפ''ב

  2. אני מאשר/ת כי ידוע לי שתהיה תוספת גבייה עבור סיורים ופעילויות נוספות במסגרת מגמות הלימוד. על תשלומים אלו תישלח הודעה מראש.
  תוספת הגביה תפורסם לאחר אישור גביה ובהתאם לחוזר מנכ''ל משרד החינוך.


  הריני את האמור לעיל

  תאריך:

  X חתימת ההורים למטה

  הצהרה

  לתושבי מבשרת ציון / הר אדר:

  אני מצהיר בזאת כי הנני תושב מבשרת ציון/הר אדר (גר בפועל) בשנת הלימודים תשפ''ב. הנני מודע לכך שאם לא אגור בפועל במבשרת ציון או הר אדר ביה''ס רשאי לבטל את קבלת התלמיד/ה לביה''ס באופן מיידי.

  יש לצרף אישור ארנונה

  לתושבי חוץ בלבד:

  אנו הח''מ מודעים לכך שאנו מוגדרים כתושבי חוץ ובמידה ונתקבל לתיכון יהיה עלינו לשלם סכום נוסף של כ2360 ₪ כאגרת חוץ בנוסף לתשלומי ההורים שיאושרו וזאת בעקבות אי השתתפות של המועצה האזורית/מקומית שלנו בתשלום המועבר ישירות לבית הספר.

  יש לצרף הסכמה מהמועצה על רישום התלמיד לתיכון


  נא לצרף אישור ארנונה / הסכמה מהמועצה על רישום התלמיד
  X חתימת ההורים למטה

  על מנת לסיים את תהליך ההרשמה, עליכם לוודא שמילאתם את הטופס בשלמותו ושצירפתם את כל מסמכים הנדרשים:

  1. 2 תעודות של כיתה ח' (עם הערת מחנך).
  2. תעודת כיתה ט' (עם הערת מחנך).
  3. תמונת פספורט של התלמיד/ה.
  4. אישור ארנונה ממועצה מקומית מבשרת ציון / הר אדר.
  5. במידה ואינכם מתגוררים בישוב או בהר אדר – צירוף הסכמה מהמועצה על רישום בתיכון.
  6. במידה וקיים אבחון - יש לצרף צילום של האיבחון.
  7. צילום ת.ז. כולל ספח פתוח.
  8. אישורים רפואיים - במידה וקיימות הגבלות רפואיות כלשהן.
  9. טופס הרשאה לחיוב חשבון מלא.

  ההרשמה לתיכון תקפה רק לאחר קבלת מייל מהמזכירות, שמאשר את הרישום.
  מייל זה מהווה אישור על ההרשמה בלבד ולא על הקבלה ללימודים בתיכון.

  תודה רבה על בחירתכם להירשם לתיכון הראל ובהצלחה


  לתשומת לבכם, שליחת הטופס עשוייה להימשך מספר דקות, אנא המתינו בסבלנות עד לקבלת הודעה שהטופס נשלח בהצלחה.
  נא לא לעצור את הדף לאחר שליחת הטופס, לא לרענן אותו באמצע, ולא ללחוץ שוב על לחצן השליחה.