ההרשמה לתיכון הראל הסתיימה. מעתה הקבלה לבית הספר על בסיס מקום פנוי בלבד 

 • התחלה
 • טופס הרשמה
 • תקנון בית הספר
 • אישור פעילות חוץ
 • אישור שיבוץ
 • הצהרת תושבות
 • הצהרת בריאות
 • הצהרת אינטרנט
 • תשלומי הורים
 • סיום

אנו מברכים אתכם על החלטתכם לרשום את בנכם/בתכם לתיכון הראל.

אורח החיים בתיכון הראל יושתת על הערכים והעקרונות הבאים:

אנו שואפים לטפח בתלמידנו ערכים מוסריים והומניסטים תוך חיזוק תחושת הזהות הישראלית, הציונית והיהודית.

טיפוח ערכים של כבוד הדדי, יושרה, סובלנות ופלורליזם, תוך הדגשת חשיבות המעורבות והנתינה לחברה.

עידוד ופיתוח הסקרנות בתלמיד, תוך הקניית כלים לחשיבה, יצירתיות , ביקורתיות ואחריות אישית ללמידה.

בית הספר יעודד רכישת השכלה כללת ויטפח חינוך למצויינות.

ראיית חינוך התלמיד במרכז – בית הספר ישאף לתת מענה הולם לצרכיו ולכישוריו של כל תלמיד.

עידוד השותפות והמעורבות בחיי היום יום של ביה''ס ותמיכה בהתארגנות תלמידים בגופים מייצגים.

התלמיד כאדם בוגר ואחראי יהיה שותף פעיל בהגשמת חזון בית הספר.

בברכת שנת לימודים פורייה!!


יש למלא את הטופס בצורה מקוונת, עם פרטים מלאים ונכונים, יש להקיד מס' ת.ז. כולל ספרת ביקורת.
יש לצרף 2 תמונות פספורט.
יש לצרף צילום ת.ז. + ספח.
במידה ויהיו שינויים (כתובת מגורים, טלפון, מקום עבודה וכו') נבקשכם לעדכן אותנו מבעוד מועד.
(הקפידו על רישום ת.ד.)

בית ספר קודם

פרטי התלמיד

מין שם פרטי שם משפחה תעודת זהות

חזר/ה מהארץ מס' שנים בחו''ל תאריך חזרה מחו''ל תאריך עליה תאריך לידה ארץ לידה

כתובת

טל. נייד של התלמיד טלפון בבית מיקוד ת.ד. מס בית רחוב יישוב
דואר אלקטרוני של התלמיד

מגבלות רפואיות המונעות מהתלמיד פעילות כל שהיא בבית הספרהורים

אם אב
תעודת זהות תעודת זהות
שם פרטי שם פרטי
מצב משפחתי מצב משפחתי
תאריך לידה תאריך לידה
ארץ לידה ארץ לידה
משלח יד משלח יד
מס' שנות לימוד מס' שנות לימוד
מקום עבודה מקום עבודה
טלפון בעבודה טלפון בעבודה
טלפון נייד טלפון נייד
דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני

אחים (מתגוררים בבית)

שם לומד/עובד תעודת זהות כולל ס.ב. תאריך לידה

תקנון בית הספר

בתחילת שנה''ל יקבל כל תלמיד את ידיעון בית-הספר.
בידיעון תמצאו גם את תקנון בית-הספר.

ברצוננו להדגיש שני סעיפים מתוך התקנון:

1. היעדרות צפויה למשך יום או חלק ממנו מחייבת אישור מראש (הכוונה
ליום קודם לפחות) של מחנך/ת הכיתה ובהעדרם - של רכז/ת השכבה.

2. נסיעות לחו''ל ולחופשה בארץ במהלך תקופת הלימודים
לא תאושרנה היעדרויות לצורך נסיעות וחופשות, אלא במקרים חריגים ודחופים.
בקשות חריגות יש להפנות בכתב ע''י ההורים למנהל ביה''ס.

תאריכי החופשות מופיעים בידיעון.

אישור לפעילויות מחוץ לכותלי בית-הספר

על מנת למנוע מכולנו את הטרחה שבאישורים תכופים לפעילויות שכבתיות קצרות
שמחוץ לביה''ס, אתם מתבקשים לאשר על גבי הספח המצ''ב את יציאת בנכם/בתכם לפעילויות  בשנת לימודים זו.

הפעילויות הן: ימי שכבה הנערכים בירושלים (סינמטק, תאטרון ועוד), לליווי נבחרות הספורט של בית-הספר, יציאות משותפות לפעילות של אחה''צ או ערב.

לפעילויות אלה מוזמנים לעיתים אוטובוסים להסעת התלמידים, ולעיתים אמורים התלמידים להגיע או לחזור בכוחות עצמם.

מובן שלגבי פעילויות של יותר מיום או פעילויות מרוחקות יותר, יישלחו חוזרים עם פירוט לידיעתכם ולחתימתכם.

אישור יציאה מביה''ס בשעורים חופשיים

אנו מבקשים לאפשר לתלמידינו לצאת את שטח בית הספר בהפסקות ו/או בזמן שעורי חלון, לשם כך דרושה הסכמתכם.

האחריות לתלמיד בזמן שהותו מחוץ לשטח בית-הספר היא על הוריו :

על התלמיד מוטלת האחריות להתנהגות הולמת מחוץ לבית-הספר.

על התלמיד להגיע בזמן חזרה לביה''ס ולהימנע מאיחור לשיעור.

רק אם התלמידים ימלאו תנאים אלה, נמשיך להרשות את יציאתם מתחום ביה''ס.

אנו מקווים שתלמידינו יצדיקו את האמון שניתן בהם.

----------------------------------------------------------------

קיבלתי וקראתי את החוזר בדבר פעילויות במהלך שנת הלימודים.
הריני מאשר יציאתו/ה של בני / בתי לפעילויות אלה.

הרינו מאשרים / לא מאשרים את יציאתו/ה של בננו/בתנו משטח ביה''ס בזמן שעורי חלון ונוטלים על עצמנו בזמן זה את האחריות למעשיו ולביטחונו.

נא לסמן את האופציה המתאימה מאשר/לא מאשר


מאשרלא מאשר

אני החתום/ה מטה מבקש/ת לרשום את בני/בתי בבית-ספר התיכון הראל מבשרת ציון, לשנת הלימודים תשפ''א

הנני מפקיד/ה בידכם את תעודותיו/ה של בני/בתי כנדרש על ידכם, ומתחייב להמציא להנהלת בית הספר את גיליון הציונים המצורף לתעודת הסיום של חטיבת הביניים בתחילת חופשת הקיץ.

הנני מאשר העברת כל מידע רלוונטי מחטיבת הביניים ובכך ולוותר על זכות הסודיות

על מנת לסייע לתהליך קליטתו של בני/בתי לתיכון הראל.

הנני מצהיר/ה כי הובא לידיעתי שההחלטה הסופית בנוגע לקבלה לביה''ס תיקבע ע''י הנהלת ביה''ס.

אני מסכים/ה שהנהלת ביה''ס תיקבע סופית את שיבוץ בני/בתי לכתה/קבוצה/מגמה/מסלול בהם ילמד/תלמד בני/בתי על פי כישוריו/ה והישגיו/ה.

----------------------------------------------------------------

נא לסמן את האופציה המתאימה מאשר/לא מאשר


מאשרלא מאשר

הצהרה

הנני מצהיר בזאת כי הנני תושב מבשרת ציון/הר אדר (גר בפועל) בשנת הלימודים תשפ''א

הנני מודע לכך שאם לא אגור בפועל במבשרת ציון או הר אדר ביה''ס רשאי לבטל את קבלת התלמיד/ה לביה''ס באופן מיידי.

יש לצרף אישור ארנונה במעמד ההרשמה

----------------------------------------------------------------

נא לסמן את האופציה המתאימה מאשר/לא מאשר


מאשרלא מאשר

הצהרה על מצב בריאות התלמיד

הנני מצהיר/ה בזאת כי:

לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת בית-הספר ומטעמו
יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילויות הנדרשות במסגרת בית הספר ומטעמו, כדלקמן:
בשיעור חינוך גופני
בטיולים
בפעילויות אחרות יש לפרט של''ח, גדנ''ע, שחיה

תיאור המגבלה


מגבלה בריאותית כרונית :

נא להביא אתכם בעת ההרשמה בבית הספר אישורים על המחלות והתרופות אותן לקוח הילד

----------------------------------------------------------------

הנני מתחייב להודיע לצוות הבריאות בבית הספר על כל שינוי ו/או מגבלה במצב בריאותו/ה של בני/בתי, במשך שנת הלימודים.

נא לסמן את האופציה המתאימה מאשר/לא מאשר


מתחייבלא מתחייב

----------------------------------------------------------------

שם, כתובת ומספר טלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית:

----------------------------------------------------------------

אני מאשר/ת מתן מידע למורים המופקדים על הנושאים הקשורים למגבלה הרפואית של בני/בתי.

נא לסמן את האופציה המתאימה מתחייב/לא מתחייב


מאשרלא מאשר

קבלת הסכמת הורים להכללת ילדם בפעילויות אתר האינטרנט והפייסבוק הבית ספרי/סרטוני סיום פעילות/פרסומים מטעם בית הספר

כתובת האתר היא: http://www.tichon.org.il

אתר בית ספר תיכון הראל מהווה חלק מסביבת הלמידה. כמו כן משמש האתר לפרסום חיי בית הספר במלל, ובתמונות.
מטרות האתר הן:

 • שיקוף הנעשה בבית הספר מבחינה לימודית, חברתית וערכית.
 • ערוץ תקשורת נוסף בין באי בית הספר:   העברת מידע , תקשורת מורים/הורים/תלמידים
 • למידה ושיתוף ברשת – יצירת קשר בין תלמידים והחלפת דעות באמצעות הפורומים.
 • סביבת למידה מקוונת ויעילה.

האתר כולל את התכנים הבאים:

 • מידע כללי על בית ספר ועל פעילויות ייחודיות
 • תמונות מחיי בית הספר
 • מאגר משימות וקישורים
 • קבוצות דיון
 • אתר הכיתות, תמונות מחיי הכיתות, מערכת שעות, תוצרי למידה של תלמידים.

בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו באתר כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש  ואישי.

ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר:

 • רישום שמות תלמידים
 • הצגת תמונות קבוצתיות/פרטניות של התלמידים ללא ציון שמותיהם
 • שיתוף תלמידים בפורומים, בלוגים
 • פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים.

כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ''ל עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך. נא מלאו את הטופס הרצ''ב, ואשרו אותו בחתימתכם. אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את בקשתכם.
כדי לאפשר את תפקודו של האתר עלינו לקבל את הסכמתכם בהתאם להוראות משרד החינוך.

 

רישום שם בני/בתי


מאשרלא מאשר

הצגת תמונות קבוצתיות/פרטניות של בני/בתי


מאשרלא מאשר

הסכמה לשיתוף בפורמים


מאשרלא מאשר

פרסום חיבור או הבעת דעה של בני/בתי


מאשרלא מאשר

תשלומי הורים

לאחר שיובאו לידיעתנו במעמד הרישום עיקרי מדיניות ביה''ס ופעולותיו, מצהירים כדלקמן:

אנו מתחייבים לשלם לביה''ס את אגרת השירותים וכל תשלום אחר, כפי שיקבע ע''י משרד החינוך וע''י ועד ההורים. הובא לידיעתנו כי ביה''ס מקיים פעילויות ייחודיות שונות , וכן תל''ן בהתאם למדיניותו החינוכית, אלה מקובלים עלינו ואנו מסכימים להשתתף במימונם בכפוף ובהתאם להחלטות ועד ההורים שיובאו לידיעתנו.

ידוע לנו ומקובל עלינו כי :

 • לתלמיד אשר מסיבה כל שהיא לא השתתף בפעילות סל תרבות, טיול או אירועים לא יוחזר כסף עבור ביטול ההשתתפות.
 • הוראת הקבע תופעל רק אם התלמיד התקבל לבי''ס ותהא בתוקף כל שנות לימודיו.
 • החתימה על הוראת הקבע אינה מהווה אישור או ערובה לקבלת התלמיד לביה''ס, רק הודעת ביה''ס על קבלתו היא הקובעת.
 • במגמות בהן יש הוצאות מיוחדות הנוגעות להן במישרין, כמפורט בהמשך, יחולו תשלומים נוספים כלהלן, ובמידה והדברים חלים לגבינו, אנו מסכימים ומתחייבים לשאת בהם.
 • תלמידי חוץ חייבים באגרת לימודי חוץ בסך 860 ש''ח – עפ''י חוזר מנכ''ל משה''ח וזאת בנוסף לתשלומים האמורים. (הסכום מתעדכן עפ' חוזר מנכ''ל) ועוד תוספת של 1500 ש''ח לבית הספר
 • התשלומים הנוספים, יבוצעו לאחר הודעה מראש של ביה''ס.

נא לסמן את האופציה המתאימה מאשר/לא מאשר


מאשרלא מאשר

על מנת לסיים את תהליך ההרשמה, עליכם להגיע לתיכון מצוידים במסמכים הבאים:

1. תדפיס של ההרשמה המקוונת ( תהיה אופציה להדפיס במקום).
2. תעודת סוף כיתה ח', בצירוף הערת מחנך
3. תעודת מחצית ראשונה של כיתה ט', בצירוף הערת מחנך
4. 2 תמונות פספורט
5. אישור ארנונה ממועצה מקומית מבשרת ציון / הר אדר.
6. במידה וקיים אבחון יש למסור צילום של איבחון.
7. נא לצרף צילום ת.ז. עם ספח פתוח.

תודה רבה על בחירתכם להירשם לתיכון הראל ובהצלחה