אורח החיים בתיכון הראל מושתת על הערכים והעקרונות הבאים:

טיפוח ערכים מוסריים והומניסטיים, וכן חיזוק תחושת הזהות הישראלית תוך הגברת המעורבות בקהילה והנתינה לחברה.

הקניית ערכים של כבוד הדדי, יושרה, סובלנות ופלורליזם.

פיתוח סקרנות, כלים לחשיבה, יצירתיות, ביקורתיות ואחריות אישית ללמידה.

עידוד רכישת השכלה כללית וחינוך למצוינות.

בית הספר רואה את חינוך התלמיד במרכז ונותן מענה הולם לצרכיו ולכישוריו של כל תלמיד ותלמיד.

עידוד שותפות ומעורבות של התלמידים בחיי היום יום של בית הספר ותמיכה בהתארגנות תלמידים בגופים מייצגים.

התלמיד כאדם בוגר ואחראי הוא שותף פעיל בהגשמת חזון בית הספר.

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
תיכון הראל
2017-03-13T11:54:16+02:00
מועצת התלמידים הבית ספרית אחראית על ייצוג התלמידים מול הנהלת ביה”ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים.
0
תיכון הראל